N-VA? Waar staat die afkorting dan wel voor?

N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) mag nog steeds een jonge partij genoemd worden (het is dus een politiek partij), weliswaar met oude wortels. De stichting dateert van de herfst van 2001, amper dertien jaar geleden en in volle puberteit als het ware. Maar de N-VA ontstond niet uit het niets. Voorganger Volksunie belichaamde in de naoorlogse periode jarenlang als enige het partijpolitieke Vlaams-nationalisme. Toen werd het Egmontpact (1977) afgesloten waaraan de Volksunie meewerkte. In de nasleep daarvan kwam er Vlaams-nationale concurrentie in de vorm van het Vlaams Blok. Dat boekte weliswaar een kwarteeuw lang het ene electorale succes na het andere maar kon uiteraard nooit de volle breedte van de Vlaamse Beweging bundelen. Het bijzonder harde programma dat die partij koppelde aan haar staatkundige opvattingen was voor vele Vlaamsgezinden één of vele bruggen te ver.

 

De zwalpende en stuurloos ogende Volksunie verloor echter steeds meer aan aantrekkingskracht. Resultaat: een groeiende groep Vlaams-nationalisten bleef partijpolitiek dakloos achter. Sommigen probeerden een ommetje via Burgermanifest-Verhofstadt. Dat avontuur bekwam hen slecht, want de Vlaamse burger voelde zich in de Verhofstadt-periode manifest ontkend.

 

Echtheid/authenticiteit, gekoppeld aan een Vlaamse beginselvastheid die niet verward wordt met verstarring en een eigen apart verhaal dat niet verschuift naar marginaliteit – die combinatie ligt niet voor de hand in de politiek. Met de komst van de N-VA kwam er weer een alternatief voor vele mensen die teleurgesteld de rug hadden gekeerd naar de partijpolitiek, want die partij mikt juist wel op die combinatie.

 

De N-VA staat voor een ‘modern, toekomstgericht en democratisch Vlaams-nationalisme’. Ze wil onder meer dat Vlaanderen een volwaardige staat naast de andere Europese lidstaten wordt. Als iedereen dat normaal vindt voor Denen of Finnen, tja …

 

De inwoners van Vlaanderen mogen trouwens echt wel verwachten dat de eigen verkiezingsuitslag vertaald wordt in het beleid. Democratie heet zoiets. In België lukt dat niet. Het idee van de twee democratieën is geen zinsbegoocheling van een bevooroordeelde politicus maar een vaststelling voor wie de Belgische politieke geschiedenis zelfs maar oppervlakkig bekijkt. Die twee aparte democratieën bestaan al sedert de invoering van het algemeen stemrecht in België.

 

Voor de N-VA telt het algemeen belang van alle Vlamingen als richtsnoer. Aangezien de partij niet gebonden is aan zuilen of beroepsgroepen kan ze optreden als ‘syndicaat’ van alle Vlamingen. N-VA heeft de ambitie een brede volkspartij te zijn en is dat bij de verkiezingen van 2010 ook geworden.

 

Een democratisch en open Vlaams-nationalisme kan niet anders dan verbindend zijn en gericht op het actief samen-leven van de mensen binnen de Vlaamse ruimte. Alleen in gemeenschap met anderen ontplooien mensen zich ten volle net zoals die gemeenschap pas harmonieus kan functioneren als er voldoende wederzijds respect wordt opgebracht. Dat vertaalt zich in een verhaal van rechten én plichten. Tenslotte zijn rechten inhoudsloos als anderen zich niet aan een aantal verplichtingen houden. Het ene loskoppelen van het andere leidt naar een verbrokkelde en asociale maatschappij van geïsoleerde individuen waar geen draagvlak meer bestaat voor solidariteit en samenhorigheid.

 

Vlaanderen moet ook een herkenbare bouwsteen zijn van de Europese structuren, die samenwerking koppelen aan respect voor eigenheid en zelfbestuur van de naties. Echte democratie groeit van onder uit.

 

Kortom, N-VA komt op voor alle mensen in Vlaanderen die een gemeenschap willen vormen met elkaar. Wie stevige lokale wortels heeft, stapt zoveel zelfbewuster de ruime wereld tegemoet.

 

Lees meer:

Waar wij voor staan

Beginselverklaring

Het manifest

De webstek van N-VA

 

 

Peter De Roover - Verandering voor vooruitgang

 

Peter De Roover - Verandering voor vooruitgang

 

Peter De Roover - Verandering voor vooruitgang

 

Peter De Roover - Verandering voor vooruitgang

 

Peter De Roover - Verandering voor vooruitgang